Deelnemers editie 1

Annelie_zw.jpg

Annelie Boogerd is werkzaam binnen het programma MKB en Regionale Dynamiek van het Ministerie van Economische Zaken. De Burgermeester Academie spreekt Annelie aan omdat het programma uitgaat van de meerwaarde van netwerken, de community of practice. Annelie heeft ervaren dat dit de mogelijkheid geeft om veel te bereiken in de samenleving, omdat de energie daar al zit. Annelie is ervan overtuigd dat een minder instrumenteel denken, en meer participatief en netwerkdenken EZ zal helpen effectiever te zijn. Dat betekent een flinke cultuuromslag voor dit ministerie. Het programma dat zij waarschijnlijk inbrengt is een pilot arbeidsmarktstrategie.
Bas-v-T_jpg.jpg

Bas van Toledo is projectleider gedrag en verkeerseducatie bij de provincie Zuid-Holland. Hij werkt daar aan gedragsverandering, waaronder de alcohol- en verkeerscampagne BOB. In Zuid-Holland ging vorig jaar de campagne 100% Bob, 0% op van start in sportkantines in enkele regio's, waarbij de Provincie samenwerkt met politie, gemeenten, sportbonden en de sportclubs. Vanaf 2013 wordt deze campagne uitgebreid over de rest van de provincie. Gedragsverandering opleggen lukt vaak niet, vandaar dat Bas op zoek is naar participatie. Hij is van plan het Bob-project in te brengen tijdens de Burgermeester Academie.
Edith_zw.jpg

Edith Nobel is strategisch beleidsadviseur bij de provincie Friesland. Zij is onder meer bezig met een integrale beleidsnota voor het cultuur-, taal- en onderwijsbeleid. En met de Noordervisie2040, een ruimtelijk-economische visie voor Noord Nederland. Uit beide trajecten blijkt dat de rol van de overheid sterk zal veranderen. Edith hoopt in de Burgermeester Academie te leren hoe zij vanuit haar rol kan bijdragen aan deze cultuuromslag. Ze wil leren hoe de provinciale overheid in co- creatie kan werken, om de meerwaarde van samenwerking te benutten. Daarbij staat centraal wat de eindgebruiker nodig heeft en hoe de overheid die behoefte kan faciliteren. Met die opgave in het achterhoofd wil Edith tijdens de Burgermeester Academie werken aan de Noordervisie2040nd.
fleur_zw.jpg

Fleur Meijer is werkzaam bij de provincie Noord- Holland als secretaris van de Energy Board. Dit is een samenwerking tussen bedrijfsleven, overheden, onderzoeks- en onderwijsinstellingen, met als doel om de ontwikkelingen op gebied van duurzame energie in Noord-Holland Noord te versnellen en hiermee de economie van de regio te versterken. Als secretaris -middenin het netwerk- heeft Fleur een kans om meerdere systemen te observeren en kan ze de manier waarop samenwerking tot stand komt tussen deze partijen beïnvloeden. Met de Burgermeester Academie verwacht ze meer kennis op te doen over transities en de manier van organiseren. Daarnaast is ze op zoek naar inspiratie.
Hannelore_zw.jpg

Hannelore Strik is beleidsmedewerker openbaar vervoer bij de provincie Friesland. Nadat de OV- wereld heel lang overzichtelijk was, is de sector de laatste jaren een ander spoor ingeslagen. Er komt hernieuwde aandacht voor de sociale functie van (openbaar) vervoer. Hannelore ziet tal van vervoersinitiatieven die al jarenlang zonder overheidsbemoeienis of zelfs financiële steun bestaan. Zij wil kijken hoe de provincie het ontstaan van dergelijke initiatieven ook op andere plaatsen kan bevorderen. Het plan dat Hannelore inbrengt gaat over het opzetten van een vervoersproject in samenwerking met twee of drie dorpsbelangen. Zij hoopt tijdens de Academie te leren hoe zij dit proces kan bevorderen en ondersteunen.
henriette_zw.jpg

Henriëtte Vernes werkt bij gemeente Oud- Beijerland als projectleider voor de tijdelijke inrichting van een aantal locaties in de gemeente. Bij de projecten heeft zij te maken met verschillende burgerinitiatieven, dus de materie sluit perfect aan bij het traject van de Burgermeester Academie. De Burgermeester Academie lijkt haar een geweldige kans om haar netwerk uit te breiden, ervaringen uit te wisselen, en nieuwe ideeën en inspiratie op te doen. Henriëtte brengt een project in waarbij opties voor tijdelijke inrichting van een woon- en winkelgebied aan de inwoners van de gemeente wordt voorgelegd.

Ilona_zw.jpg

Ilona Goessens is procesmanager Maatschappelijk Domein bij de gemeente Zaanstad. Zij is al eerder met het gedachtengoed van de Burgermeester Academie in aanraking gekomen tijdens een summerschool- college. Dat smaakte naar meer! Ilona wil graag leren hoe je vragen of opdrachten aan bewoners zo kunt insteken dat de meerwaarde voor hen ook duidelijk wordt. Dat het vanzelfsprekend wordt en vooral ook leuk. In de Burgermeester Academie wil Ilona graag ondervinden wat de meerwaarde van burgers kan en moet zijn bij de uitrol van sociale wijkteams in Zaanstad. De gemeente heeft er al twee in pilotvorm en stapsgewijs wil Zaanstad er meer opstarten.
inge_zw_jpg.jpg

Inge Helder is adviseur duurzaamheid & participatie bij de Gemeente Den Haag. Vanuit diverse functies betrekt zij burgers en bedrijven bij leefbaarheid en duurzaamheid. Meer en betere participatie is nodig vanwege de ambitie van Den Haag om in 2040 een CO2- neutrale stad te zijn en het beperkte budget dat hiervoor beschikbaar is. Daarnaast heeft Inge de overtuiging dat het beter (en soms efficiënter) kan.
Bij de Academie hoopt Inge haar netwerk te verbreden en inspiratie op te doen om participatie op duurzaamheid naar een hoger niveau te tillen. Zij zoekt met name voorbeelden waarbij bedrijven en instellingen betrokken zijn.
Jocelyn_zw.jpg

Jocelyn Ariëns is werkzaam voor gemeente Hollands Kroon. Tijdens de Burgermeester Academie wil zij samen met de andere deelnemers binnen de wettelijke kaders op zoek gaan naar innovatieve oplossingen in deze tijd van bezuinigingen en de tendens van regiegemeentes. Ze ziet ernaar uit om te leren van de ervaring van medecursisten en ervaringsdeskundigen, en hoopt dat goede ideeën en werkwijzen worden versterkt. Gemeente Hollands Kroon is bezig beleid anders te benaderen: out of the box. Zo ook voor het thema participatie. Jocelyn zal als deelnemer ervaring op het gebied van burgerparticipatie inbrengen en dan in het bijzonder de valkuilen die dit met zich mee kan brengen.
Koen_zw_jpg.jpg

Koen de Kruif werkt bij DCMR milieudienst Rijnmond aan projecten op het gebied van industriële innovatie en parkmanagement. Hij kijkt hierbij wat geleerd kan worden van Europese collega’s. Privé is Koen actief in de Vereniging Ecodorp Brabant om een aantal ecodorpen in Brabant te realiseren. De Burgermeester Academie spreekt Koen aan, omdat het programma zich richt op het doorbreken van structuren en het meer benutten van kennis en ervaring van mensen buiten de overheden. Koen wil een project inbrengen dat uitgaat van een grotere participatie van bedrijven (bedrijfsdirecties MKB) in de ontwikkeling van duurzame bedrijfsvoering op het niveau van bedrijventerreinen.
Liesbeth_zw.jpg

Liesbeth van de Wetering is stadsdeelcoördinator bij de gemeente Groningen. Verbinden is haar vak. Ze koppelt organisaties en mensen, en is getriggerd door de kloof tussen wat er in wijken en buurten gebeurt, en wat achter bureaus wordt bedacht. Samen met en clubje enthousiastelingen organiseert ze 'De Nachtploeg': barre tochten door de donkere kanten van de stad. Om te beleven hoe het er in de 'werkelijke wereld' aan toe gaat. De casus die ze inbrengt gaat over de manier waarop Groningen vanaf 2014 wijkgericht gaat werken.‘Hoe lukt het om alle ambtenaren buurtgericht te laten werken? En hoe draag ik zelf bij aan een open, transparante, uitnodigende en uitdagende overheid, die burgers helpt hun dromen en wensen te realiseren?’
Marleen_zw.jpg

Marleen Kwak, afdelingshoofd milieu bij gemeente Amersfoort, hoopt vooral op inspiratie door de Academie. Volgens haar moet de overheid voor een duurzame transitie zoeken naar een goede rol binnen samenwerkingsvormen met de samenleving, bijvoorbeeld als facilitator of participant. Voor de Burgermeester Academie wil zij mogelijk een project inbrengen rondom de bouw van een nieuw centrum voor natuur en milieu-educatie. Haar vraag: "hoe kunnen we onze inwoners en partners uit de stad betrekken om dit centrum veel meer te maken dan een gebouw? Een ‘groen huis van de stad’, een broeinest van duurzame creativiteit voor de stad, een plek voor iedereen die duurzame ideeën heeft?
Michel_zw.jpg

Michel Rodink is als dorpsmanager bij de gemeente Renkum bezig met het 'Nieuwe Wijkgerichte Werken'. Samen met instanties en bewoners zoekt Rodink naar mogelijkheden om bewoners meer betrokken te maken bij de eigen leefomgeving. Een van de belangrijkste opdrachten hierbij is invulling geven aan de rol en de functie van wijkregisseur, en dat is tevens de casus die Michel in zal brengen tijdens de Burgermeester Academie. Michel hoopt te leren hoe hij burgers kan motiveren zich in te zetten voor de samenleving. En hoe de lokale overheid kan worden meegenomen in het durven loslaten van verantwoordelijkheden.
peter_zw.jpg

Peter Wijnsma is stadsdeelcoördinator bij gemeente Groningen. De kloof dichten tussen burger en overheid vormt na bijna 25 jaar in overheidsdienst voor hem nog steeds de hoofduitdaging in het werk. Hij noemt zichzelf overtuigd ambtenaar, maar wel eentje die het experiment niet schuwt. Op dit moment leidt Peter twee pilots voor de gemeente in het gebiedsgerichte werken: een co-creatief visieproces in het westen van de stad waar voor vijf wijken een gebiedsvisie wordt opgesteld. En 'wijkontwikkeling op uitnodiging in de wijk Selwerd. Groningen staat aan de vooravond van een grote organisatiewijziging. De zelfbewuste, sterke, sociale, zorgzame, maar ook 'bemoeizuchtige' overheid kraakt in zijn voegen. Wordt Burgerkracht de nieuwe motor in 050?

Rene Monnikhof werkt bij provincie Friesland en is gepromoveerd op het onderwerp Interactieve beleidsvorming. Rene heeft grote interesse in de recente ontwikkeling, waarbij burgers zichzelf organiseren en daarbij de overheid soms helemaal niet nodig hebben. Rene hoopt in de Burgermeester Academie te leren of er in die gevallen nog een nuttige rol voor een overheid is. Het plan waar Rene tijdens de Burgermeester Academie aan wil werken gaat over Friese coöperaties, waarin de provincie op een nieuwe manier wil samenwerken met de maatschappij. Rene heeft de opdracht concreet te maken hoe dat eruit gaat zien en wat daarvoor nodig is.

Ron_zw.jpg

Ron Torenbosch is werkzaam als stadsdeelcoördinator in de binnenstad van Groningen. De stadskern is per definitie onderhevig aan verandering. Ron kijkt hoe de gemeente met die veranderingen moet omgaan en zoekt samen met bijvoorbeeld ondernemers, bewoners en aanbieders van openbaar vervoer naar andere oplossingen. De casus die Ron inbrengt gaat over de manier waarop Groningen vanaf 2014 gebiedsgericht gaat werken. Als stadsdeelcoördinator heeft hij een voortrekkersrol als het gaat om burgerparticipatie en co- creatie. Tijdens de Academie wil Ron die vernieuwing met de twee andere Groningse deelnemers verder uitdiepen.
Suzanne_Plaum_zw.jpg

Suzanne Plaum werkt bij gemeente Amsterdam, stadsdeel Zuidoost. Zij houdt zich vooral bezig met strategisch gebiedsgericht werken op ruimtelijk- economisch gebied. Suzanne hoopt te leren hoe je mensen met verschillende belangen toch kan verenigen en hoe je op verschillende manieren netwerken kunt opbouwen. Participatie is nodig omdat samen met burgers en ondernemers (groot en klein) mooiere plannen worden gemaakt dan in een ivoren toren. Bovendien helpt participatie om kansen te zien in plaats van beperkingen. Suzanne brengt een plan in voor de oprichting van een academie voor startende ondernemers in stadsdeel Zuidoost.