Deelnemers editie 2

Petra_ZW105.jpg

Petra van Someren is communicatieadviseur bij gemeente Rotterdam. Petra is door Niels Hoogwerf (deelnemer editie 1) getipt over de Burgermeester Academie. Zij ziet in deelgemeente Centrum veel initiatieven vanuit burgers ontstaan, die zich nog beter kunnen ontwikkelen door een veranderende rol van de gemeente/ambtenaren. Van bepalend en sturend naar faciliterend. Petra wil zich graag ontwikkelen tot participatieadviseur en in die rol de verbinder zijn tussen de bewoners en de gemeente en vice versa. Ze hoopt in de Burgermeester Academie inspiratie op te doen.
Pieter.jpg

Pieter Otten is beleidsadviseur ruimtelijke planvorming bij het Hoogheemraadschap van Delfland. Hij is projectleider van een aantal gebiedsprocessen en kleinere projecten. Bij zijn werk kwam hij Willemijn Nagel tegen die ook mee doet aan Editie 2. Zij werken samen aan een traject voor bewonersparticipatie en het leek Peter daarom erg leuk en nuttig om ook deel te nemen aan de Burgermeester Academie. Hij hoopt te leren hoe je andere partijen kunt aanmoedigen mee te denken en te doen. Niet om verantwoordelijkheden af te schuiven, maar om ook hen te laten beseffen dat we vooral samen tot een optimale oplossing kunnen komen.
Willemijn_ZW105.jpg

Willemijn Nagel is watercoördinator bij gemeente Westland. Binnen deze functie is Willemijn aanspreekpunt en coördineert zij de uitvoering van het Waterplan. De inhoud en opzet van de Burgermeester Academie triggeren Willemijn: “door aan 24-uurs sessies te doen, doorbreek je de standaard cursus-indeling. Dat lijkt me interessant, want ik vermoed dat je daardoor ook andere gesprekken krijgt.” En Willemijn wil er graag achter komen hoe zij burgers kan betrekken bij het omgaan met water. Ze wil de gedachte kantelen dat we in Nederland veilig zijn qua waterbeheer en dat de overheden alles ontzorgen voor haar inwoners. Willemijn wil sámen met bewoners oplossingen bedenken om het glastuinbouwgebied leefbaar te houden voor de toekomst.
laurens.jpg

Laurens Huis in ‘t Veld werkt als senior beleidsmedewerker programmacoördinatie en strategie in het fysieke domein bij gemeente Groningen. Hij is nauw betrokken bij de discussie “wijkontwikkeling nieuwe stijl” en heeft praktijkervaring met stedelijke vernieuwing in Groningen. Laurens neemt deel aan de Burgermeester Academie omdat de leergang aansluit bij zijn zoektocht naar effectieve participatiemogelijkheden in een nieuw tijdsgewricht. Hij wil toewerken naar een heldere en zakelijker vorm van participatie, waardoor verwachtingen tussen betrokkenen beter zijn gemanaged.
Maryse_ZW105.jpg

Maryse Slingerland is al tien jaar beleidsmedewerker duurzame ontwikkeling en sinds afgelopen zomer ook procesbegeleider voor zelfsturing bij gemeente Veghel. Maryse is gevraagd om de gemeente te helpen bewuster ruimte te maken voor initiatieven en oplossingen van bewoners. Zij kwam in aanraking met de Burgermeester Academie tijdens het eindevent van de eerste editie en werd daar geïnspireerd door alle verhalen. Maryse hoopt tijdens de tweede editie nog meer inspiratie op te doen en voorbeelden te zien van hoe zelfsturing, cocreatie en participatie kunnen worden vormgegeven. Want gemeente Veghel wil niet meer zelf bedenken wat goed is voor "de burger"; de gemeente is op zoek naar bewoners die op hun eigen manier aan de slag willen met diverse vraagstukken.
Helga_ZW105.jpg

Helga van den Enk werkt als senior beleidsmedewerker onderwijs in het team Onderwijs & Innovatie van het Graafschap College (ROC) in Doetinchem. Zij is projectcoördinator van de Voorlopersaanpak Achterhoek, een samenwerkingsproject met o.a. de gemeente Doetinchem. De Voorlopersaanpak bevindt zich op het snijvlak van onderwijs, overheid en jeugdzorg. Helga wil de Burgermeester Academie gebruiken om haar rol te verstevigen bij het bevorderen van duurzame samenwerking tussen partijen. Zij wil haar intuïtie meer gaan inzetten bij het verbinden van mensen en organisaties. Verder wil Helga zich bezinnen op de participatie van jongeren bij het ontwikkelen van nieuw onderwijsbeleid. Zij ziet er naar uit om in de deelnemersgroep van de Burgermeester Academie van én met elkaar te leren.
Jantine_ZW.jpg

Jantine de Munnik is stedenbouwkundige bij gemeente Westland. Ze is onder meer verantwoordelijk voor het opstellen van ruimtelijk beleid en het maken van stedenbouwkundige ontwerpen. Momenteel werkt Jantine in een aantal project waar de participatie moeizaam verloopt. Ze wil in de Burgermeester Academie leren hoe de denkkracht van burgers beter ingezet kan worden. Jantine heeft de ervaring dat participatie zelden tot écht innovatieve ideeën leidt. Ze wil ontdekken hoe haar eigen creativiteit een aanjager voor participatie kan zijn.
Ted_Bruijn_105_157.jpg

Ted Bruijn is beleidsmedewerker gebiedsgericht werken bij gemeente Heemskerk. Zij houdt zich bezig met de ontwikkeling van het gebiedsgericht werken in het algemeen en met de decentralisaties in het bijzonder. Bij gebiedsgericht draait het om participatie, om het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid in wijken. Ted wil in de Burgermeester Academie ontdekken wat de nieuwe rol van de gebiedsambtenaar moet zijn. Hoe je bewonersinitiatieven zo stimuleert dat het hún initiatief blijft. Hoe je nieuwe doelgroepen tot participatie weet te bewegen. En hoe je het wijkgericht werken verbindt met de decentralisaties. Want waar wijkgericht werken zich richt op het collectief, doen de decentralisaties dat op het individu.
Jelle.jpg

Jelle Blaauwbroek is senior programmamanager gebiedsontwikkeling bij de directie Beleid van de provincie Noord-Holland. Hij is onder andere trekker van het gebiedsproces Amstelscheg en de groene bufferzone ten zuiden van Amsterdam. Op dit moment werkt hij aan een voorstel voor pilotprojecten voor burgerparticipatie in de provincie. Jelle wil nieuwe inzichten uit de Burgermeester Academie een concrete plek geven in de pilots en hij is voornemens om de nieuwe kennis mee te nemen in de advisering naar collega’s.
Trudy_van_Es_ZW.jpg

Trudy van Es werkt als beleidsontwikkelaar landschap bij gemeente Kampen. Zij houdt zich bezig met diverse projecten, vooral binnen de stad. Ook heeft ze gewerkt aan de Erfgoednota en werkt ze momenteel de Groenstructuurvisie uit. Trudy hoopt door de Burgermeester Academie nog meer geënthousiasmeerd te worden om gelijkwaardige samenwerking tussen diverse partijen vorm te geven. Bij ruimtelijke projecten en het opstellen van beleid gaat gemeente Kampen steeds vaker gezamenlijk aan de slag, maar Trudy is nog zoekende naar de manier waarop dat het beste kan.
Nancy.jpg

Nancy IJnema is raadsgriffier van gemeente Lelystad. Zij ondersteunt en adviseert de gemeenteraad en fracties. De enthousiaste verhalen van collega’s over de Burgermeester Academie werkten aanstekelijk en daarom neemt Nancy nu zelf deel. Ze hoopt een praktische vertaalslag te maken van de consequenties van de veranderende samenleving op de toekomstige rol van de gemeente(raad). Want de raad wordt nu steeds vaker buiten spel gezet door de initiatiefnemende burger. Bovendien wil Nancy verder kijken dan de raad, om haar eigen toekomst te verbreden. Ze heeft al veel ervaring met procesinnovaties (o.a. digitalisering).
Sandra.jpeg

Sandra van ‘t Hooge is bestuursadviseur van de burgemeester van Groningen. In Groningen staat burgerparticipatie hoog op de agenda. In de wijken wordt druk gepionierd en de politieke roep om verandering is hard. In de praktijk blijkt echter dat zowel politiek als bestuur zoekende zijn naar een evenwicht tussen loslaten, vertrouwen, rechtszekerheid en (democratische) verantwoording. Sandra hoopt hier in de Burgermeester Academie meer aanknopingspunten voor te vinden. Want initiatief van onderaf moet ruimte krijgen en tegelijkertijd bestendigd worden. We moeten erkennen dat anderen het misschien wel beter kunnen en los durven laten. Hoe moeilijk dat ook is als je je ergens verantwoordelijk voor voelt.
Evelyn.jpg

Evelyn Kamann is beleidsadviseur bij gemeente Lelystad op het gebied van onderwijs en decentralisatie van de jeugdzorg. Zij is gevraagd om zichtbaarder te maken wat er in de samenleving gebeurt, en te ontdekken hoe gemeente Lelystad daar voldoende ruimte aan kan geven. Evelyn hoopt in de Burgermeester Academie manieren te vinden waarop ze daar een eigen invulling aan kan geven en ze is op zoek naar theorie die dat kan ondersteunen. Evelyn is heeft gemerkt dat door het verbinden van mensen creativiteit, energie en nieuwe ideeën ontstaan. Ze is benieuwd of dat hetgeen is wat wordt bedoelt met “innovatie door participatie”.
Jolanda.jpg

Jolanda van Dijk is concernadviseur bij gemeente Lelystad en momenteel houdt zij zich onder meer bezig met een overdrachtsdossier voor de nieuwe gemeenteraad. Hoofdthema hierin is de veranderende verhoudingen tussen samenleving en overheid en daarbij de opleving van het maatschappelijk initiatief. Bij het schrijven van het dossier stuitte ze op het Burgermeesterboek en besloot deel te nemen aan Editie 2. Participatie is volgens Jolanda nodig omdat de ‘systeemwereld’ van de overheid niet meer aansluit bij de leefwereld van de mensen. Dit heeft een enorme vervreemding en deels ook wantrouwen tot gevolg gehad. Samen moeten we het anders gaan aanpakken.
irma.jpg

Irma Zijlstra werkt als stadsdeelsecretaris bij de dienst RO/EZ van Groningen. Binnen deze functie staat het ontwikkelen vanuit de wijk, door bewoners, op de voorgrond. De trots en de passie van burgers om zelf vorm te geven en mee te doen heeft Irma altijd gefascineerd. In Groningen houdt Irma zich onder andere bezig met wijkgericht werken. Uitdaging is om voldoende budget te vinden voor het wijkgericht werken nu de ISV gelden zijn opgedroogd. “We willen putten uit diverse geldstromen die nu binnen beleidslijnen vastliggen. De uitdaging is: Hoe brengen we die naar de wijk?” Irma hoopt in de Burgermeester Academie inspiratie te geven en op te doen. Ze wil verder bouwen aan nieuwe samenwerkingsvormen, zowel binnen als buiten de overheid.
ton.jpg

Ton de Wit is strategisch adviseur bij provincie Noord-Holland. Ton is bezig om de sociale kwaliteit van het provinciaal beleid te verbeteren: wat zijn de gevolgen van dit beleid voor het dagelijks leven van mensen, wat kan de betekenis zijn van burgerinitiatieven? Ton denkt dat de kennis en ervaring van de Burgermeester Academie een grote meerwaarde kan zijn voor het verder concretiseren en implementeren van een aanpak voor beleidsontwikkeling waarin niet alleen meer rekening wordt gehouden met de belangen van de burger, maar waarin deze ook daadwerkelijk een meer actieve en initiërende rol krijgt.